• مدل مویی را که انتخاب می کنید باید قبل از هر چیز با فرم صورتتان مطابقت و همخوانی داشته باشد و هم چنبن مدل موی انتخابی شما باید به گونه ای باشد که ...

    • ندا خوشرو
    • ۳ خرداد ۱۳۹۵